Algab Vabariigi Presidendi kandidaatide registreerimiseks esitamine

Homme, 25. augustil kell 9 algab kandidaatide registreerimiseks esitamine Vabariigi Presidendi valimiseks Riigikogu I voorus. Kandidaate saab üles seada kuni laupäeva, 27. augusti kella 18-ni. 

Kandidaadi ülesseadmise õigus on vähemalt viiendikul (21 liiget) Riigikogu koosseisust, seejuures võib Riigikogu liige olla ainult ühe kandidaadi ülesseadjaks.

Registreerimiseks esitavad ülesseadjad Vabariigi Valimiskomisjonile esildise, mis sisaldab kandidaadi ees- ja perekonnanime, sünniaastat, -kuud ja –päeva, ülesseadjate nimesid ja allkirju ning esildise koostamise kuupäeva.

Esildisele peab lisama kandidaadi omakäelise, kuupäeva ja allkirjaga nõusoleku kandideerida Vabariigi Presidendiks ja kinnituse, et ta vastab Vabariigi Presidendi kandidaadile esitatavatele seadusega sätestatud nõuetele. Samuti dokumendid, mis tõendavad, et kandidaat on sünnilt Eesti kodanik.

Kandidaadi registreerimiseks nõutavad dokumendid esitab Vabariigi Valimiskomisjonile (Toompea tn 1, Tallinn) üks kandidaadi ülesseadjatest. Vabariigi Valimiskomisjon koguneb koosolekule pühapäeval, 28. augustil kell 15.00, et kandidaadid registreerida.

Vabariigi Presidendi valimise esimene voor toimub Riigikogus esmaspäeval, 29. augustil kell 13.

Vabariigi Presidendi valimise toimingute graafik: http://www.vvk.ee/public/VP2016/VP2016_infograafik_EST.pdf

Vabariigi Presidendi valimise seadus:  https://www.riigiteataja.ee/akt/110072012032?leiaKehtiv

Statistika varasemate presidendivalimiste kohta (lk 81 – 86):  http://www.vvk.ee/public/documents/Valimised_Eestis_1992-2015.pdf  

+ + +