Vabariigi Valimiskomisjon rahuldas Meelis Kasemaa ja Aivo Hommiku kaebuse

Vabariigi Valimiskomisjon vaatas oma tänasel koosoleku läbi 29. veebruaril laekunud Meelis Kasemaa ja Aivo Hommiku kaebuse. Kaebuses vaidlustati Harju Maakonna Valimiskomisjoni 23. veebruari 2012 otsus nr 2 „Einar Kinki kaebuse läbivaatamine ja järelevalve teostamine“. Vaidlus puudutas Rae Vallavolikogu liikmeteks valitud ja samaaegselt vallavalitsuse liikmetena töötanud volikogu liikmete volituste peatamise või lõpetamise küsimust.

Vabariigi Valimiskomisjon tutvus kaebuse ja sellega seotud materjalidega ning otsustas kaebuse rahuldada. Otsusega tühistati Harju Maakonna Valimiskomisjoni 23. veebruari 2012 otsus nr 2.

Vastavalt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse §-le 66 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses ettenähtud korras Riigikohtule.

Vabariigi Valimiskomisjoni 5. märtsi 2012. a otsus on avaldatud Riigi Teatajas.

 

+ + +