Vabariigi Valimiskomisjon rahuldas Rafael Amose kaebuse

Tänasel koosolekul vaatas Vabariigi Valimiskomisjon läbi Rafael Amose 23. aprilli kaebuse. Kaebusega palutakse tühistada Harju Maakonna 18. aprilli 2012 otsus nr 3 "Rafael Amose kaebuse läbivaatamine ja järelevalve teostamine", mis puudutab tema volituste peatamise ja lõpetamise küsimust Saue Linnavolikogu liikmena.

Vabariigi Valimiskomisjon tutvus kaebusega, sellega seotud materjalide ja asjaoludega ning otsustas kaebuse rahuldada. Lisaks tühistati Saue Linna Valimiskomisjoni 10. aprilli 2012 otsus nr 18 "Volikogu liikmete volituste taastamisest keeldumine" ning otsutati teha Saue Linna Valimiskomisjonile ettekirjutus vastu võtta uus otsus.

Vastavalt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse §-le 66 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses ettenähtud korras Riigikohtule.

 

 

+ + +