Vabariigi Valimiskomisjoni tööst aprillis

Vabariigi Valimiskomisjon on  aprillis pidanud neli koosolekut. Läbi on vaadatud kolm kaebust ning vastu võetud kuus määrust 20.10.2013 toimuvateks kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks.

Valimiskomisjon kehtestas määrusega valijate nimekirja vormi, Euroopa Liidu kodaniku hääleõigusest teavitamise teatise vormi, hääletamis- ja valimistulemuste kindlakstegemise korra, valimiste korraldamiseks eraldatud raha kasutamise korra, vaatleja staatuse ning hääletamissedeli vormi. Sellega on kõik kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste korraldamiseks vajalikud määrused uuendatud ja vastu võetud.

Läbivaadatud kaebused puudutasid Põlva Vallavolikogu tegutsemisvõimelisust. Põlva Vallavolikogu muutus kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest tulenevalt tegutsemisvõimetuks, kuna volikogu ei olnud nelja kuu jooksul vallavanemale umbusalduse avaldamisest ametisse kinnitanud vallavalitsust. Vallavolikogu liikmed, kelle volitused selle tõttu ennetähtaegselt lõppesid, vaidlustasid Põlva Valla Valimiskomisjoni tegevust ning valla valimiskomisjoni otsust, millega määrati lõppenud volitustega volikogu liikmete asemele asendusliikmed. Kaebajad leidsid, et kuna volikogu oli enne valla valimiskomisjoni asendusliikmete määramise otsuse tegemist vallavalitsuse kinnitanud, oli volikogu siiski tegutsemisvõimeline. Vabariigi Valimiskomisjon jättis esitatud kolm kaebust rahuldamata (otsus nr 13, 14, 15) ning leidis, et volikogu tegutsemisvõimetuks osutumine on juriidiline fakt, mis toob kaasa volikogu liikmete volituste automaatse lõppemise. Kaks Vabariigi Valimiskomisjoni otsust kaebuste rahuldamata jätmise kohta on vaidlustatud Riigikohtus. Ühe kaebuse on Riigikohus oma 25. aprilli otsusega jätnud rahuldamata.

 

 

+ + +