Valimiskomisjon arutas Paldiski kaebusi

9. novembril 2009 toimus Paldiski Linnavolikogu istung, mille päevakorras oli volikogu esimehe valimine. Kolm päeva hiljem esitas volikogu liige Jaan Mölder kaebuse Harju Maakonna Valimiskomisjonile, milles ta taotles valimistulemuste kehtetuks tunnistamist. Kaebaja leidis, et hääletamine volikogu esimehe valimisel ei olnud salajane. Volikogu istungile oli tulnud niipalju külalisi, et ei olnud võimalik leida paika, kus oleks saanud segamatult hääletamissedelit täita.

Maakonnakomisjon leidis samuti, et hääletajatel puudus võimalus eralduda sedeli täitmise ajaks privaatsesse kohta ning rahuldas kaebuse. Ühtlasi tegi ta ettekirjutuse linna valimiskomisjonile korraldada uus volikogu esimehe valimine.

Seepeale esitas volikogu liige Kaupo Kallas kaebuse Vabariigi Valimiskomisjonile, milles taotles Harju Maakonna Valimiskomisjoni otsuse tühistamist. Kaebaja arvates vastas volikogu esimehe valimise protseduur Paldiski linna põhimääruses sätestatud korrale. Kõigil volikogu liikmetel oli võimalus saalist väljuda ja hääletada privaatselt. Samasisulise kaebuse esitas Vabariigi Valimiskomisjonile ka volikogu liige Eldar Toonverk.

Vabariigi Valimiskomisjon juhtis kaebuste arutamisel tähelepanu sellele, et kuigi kohaliku omavalitsuse korralduse seadus ja Paldiski linna põhimäärus ei näe ette, kuidas peab toimuma salajane hääletamine, oleks linna valimiskomisjon pidanud siiski jälgima, et hääletamise salajasus saaks tagatud. Hääletamise korralduse otsustab valimiskomisjon ja see peab vastama hääletamise salajasuse nõuetele. Samuti ei saa nõuda, et volikogu liikmed peaksid ise leidma võimaluse hääletamise salajasuse järgimiseks. Seega ei ole Paldiski Linnavolikogu esimehe valimine läbi viidud seaduspäraselt ning maakonnakomisjon talitas õigesti, kui tühistas linna valimiskomisjoni vastava otsuse.

Vabariigi Valimiskomisjon täiendas maakonnakomisjoni ettekirjutust linna valimiskomisjonile korraldada uus volikogu esimehe valimine hiljemalt seitsme päeva jooksul pärast Vabariigi Valimiskomisjoni otsust.

Lähtudes eelnevast otsustas Vabariigi Valimiskomisjon jätta kaebused rahuldamata. Vastavalt seadusele võib komisjoni otsuse kolme päeva jooksul edasi kaevata Riigikohtusse.


 

+ + +