Valimiskomisjon jättis kaebuse rahuldamata

Vabariigi Valimiskomisjon arutas oma tänasel koosolekul Aivo Pärna kaebust tema saadikuvolituste lõpetamise ja asendusliikme määramise kohta Otepää vallavolikogus.

Otepää valla valimiskomisjon otsustas 1. juunil lõpetada Aivo Pärna volikogu liikme volitused, sest tema suhtes oli jõustunud tahtliku kuriteo eest süüdimõistev kohtuotsus. Tema asemel määrati Otepää vallavolikogu liikmeks asendusliige Rein Vikard. 

Kaebaja leidis, et selle otsusega rikuti tema passiivset hääleõigust, täpsemalt tema õigust realiseerida volikogu liikme volitusi. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse kohaselt ei või volikogu liikmeks kandideerida isik, kes on kohtu poolt süüdi mõistetud kuriteos ja kannab vanglakaristust. Kaebaja leidis, et tema selle keelu alla ei käi. Tema arvates omab isik, kes kandideerimise ajal ja pärast seda vastab volikogu liikmeks kandideerimise tingimustele, õigust osaleda ka volikogu töös. 

Vabariigi Valimiskomisjon jõudis seisukohale, et Otepää valla valimiskomisjoni otsus oli seaduspärane. Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus sätestab üheselt, et volikogu liikme volitused lõpevad ennetähtaegselt tahtliku kuriteo eest süüdimõistva kohtuotsuse jõustumisega. Seda, et isik võib kandideerides volikokku osutuda valituks kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse alusel, kuid ei saa volikogu liikmeks asuda kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses sätestatud põhjustel, ei saa pidada vastuoluks kahe seaduse vahel.

Lähtudes eelnevast otsustas Vabariigi Valimiskomisjon jätta kaebus rahuldamata. Vastavalt seadusele võib komisjoni otsuse kolme päeva jooksul edasi kaevata Riigikohtusse.

 

+ + +