Valimiskomisjon jättis kaebused rahuldamata

Vabariigi Valimiskomisjon arutas oma tänasel koosolekul kolme kaebust.

Peipsiääre valla valimisjaoskonna liige Galina Kulak esitas kaebuse Tartu Maakonna Valimiskomisjonile, milles viitas väidetavatele probleemidele jaoskonnakomisjoni töös ja taotles hääletamistulemuste ülevaatamist. Vastavalt seadusele saab üksikisik esitada kaebuse oma subjektiivsete õiguste kaitseks. Maakonnakomisjon leidis, et kaebaja subjektiivseid õigusi ei ole rikutud ning kaebus jäeti rahuldamata.

Ka Vabariigi Valimiskomisjon juhtis tähelepanu sellele, et seadus ei võimalda avalikes huvides kaebuse esitamist. Jaoskonnakomisjoni liikmel on aga alati võimalik seaduserikkumisest teavitada kõrgemalseisvat valimiskomisjoni. Antud juhul esitaski Galina Kulak maakonnakomisjonile väiteid võimalike seaduserikkumiste kohta. Nagu nähtub maakonnakomisjoni otsusest, on komisjon kaebuses esitatud väiteid kontrollinud.

Lähtudes eelnevast otsustas Vabariigi Valimiskomisjon jätta kaebus rahuldamata.

Jõhvi vallas kandideerinud Voldemar Lehter esitas kaebuse, milles soovis tunnistada seadusevastaseks ilma kandidaadi registreerimisnumbrita hääletamissedeli kehtivaks lugemine ja kohustada valla valimiskomisjoni hääled uuesti üle lugema ning vastavalt muutma valimistulemusi.

Seadus ütleb: kui hääletamissedelile ei ole kirjutatud ühegi kandidaadi registreerimisnumbrit, kuid valija tahe on üheselt arusaadav, loetakse hääletamissedel kehtivaks. Valimistel kandideeriva isiku nime kirjutamine hääletamissedelile väljendab üheselt valija tahet anda hääl just selle kandidaadi poolt. Seetõttu on Jõhvi valla jaoskonnakomisjon toiminud õigesti, lugedes sellised sedelid kehtivaks.

Lähtudes eelnevast otsustas Vabariigi Valimiskomisjon jätta kaebus rahuldamata.

Loksal kandideerinud Oleg Gogin esitas kaebuse, milles viitas väidetavale ebaseaduslikule valimisagitatsioonile. Kaebuse kohaselt avaldas Loksa Linnavalitsus ajalehes „Loksa Elu“ valimisagitatsiooni. Samuti pandi 17. oktoobril linnas infotahvlitele plakatid, mis kutsusid mitte hääletama kaebaja poolt.

Vabariigi Valimiskomisjon ei saa anda hinnangut Loksa Linnavalitsuse tegevusele, sest see pole tema pädevuses. Valimiskomisjon leidis ka, et keelatud välireklaami puhul ei olnud tegemist sellise juhtumiga, mis võinuks oluliselt mõjutada hääletamistulemusi Loksa linnas.

Lähtudes eelnevast otsustas Vabariigi Valimiskomisjon jätta kaebus rahuldamata.

Vastavalt seadusele võib komisjoni otsuse kolme päeva jooksul edasi kaevata Riigikohtusse.

+ + +