Vabariigi Valimiskomisjon koguneb kaebusi arutama teisipäeval

Riigikogu valimiste hääletamistoimingute kohta saab kaebusi esitada kolme päeva jooksul.

Seni on Vabariigi Valimiskomisjonile laekunud kaebused kinnipeetavate hääleõiguse osas ning e-hääletamise protseduuride seaduspärasuse osas.

Lisaks on Valgas, Viljandis ja Tartu linnas läbivaatamisel valimiste korraldusega seotud küsimused.  

Samuti on laekunud pöördumisi ja ettepanekuid.

Vabariigi Valimiskomisjon koguneb kaebusi ja pöördumisi arutama teisipäeval, 10. märtsil.

Kaebuste esitamise skeem:

Kui inimene leiab, et jaoskonnakomisjoni toiminguga rikutakse tema õigusi, võib ta esitada kaebuse maakonna valimiskomisjonile. Kui ta sealse otsusega ei nõustu, võib ta edasi kaevata Vabariigi Valimiskomisjonile.

Kui kaebaja ei ole nõus maakonnakomisjoni ega Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega, on tal õigus pöörduda Riigikohtusse.

Komisjonidel on aega kaebusi läbi vaadata viis tööpäeva, Riigikohtul seitse tööpäeva.

Valimistulemused saab välja kuulutada pärast seda, kui kõigi esitatud kaebuste kohta on tehtud lõplikud otsused. 

+ + +