Vabariigi Valimiskomisjon peatas Paldiski Linna Valimiskomisjoni esimehe volitused

30. novembril 2009 otsustas Vabariigi Valimiskomisjon algatada järelevalve Paldiski Linna Valimiskomisjoni esimehe tegevusetuse üle volikogu istungi kokkukutsumisel. 1. detsembril  palus Vabariigi Valimiskomisjon linna valimiskomisjoni esimehel esitada selgitused, miks Paldiski Linnavolikogu istung on kokku kutsumata, miks on korraldamata linnavolikogu esimehe valimine ja mis takistab tal Vabariigi Valimiskomisjoni ning Harju Maakonna Valimiskomisjoni ettekirjutuse täitmist.

Paldiski Linna Valimiskomisjoni esimees Kuldar Salumets esitas Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse peale kaebus Riigikohtusse. Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium asus seisukohale, et Paldiski Linna Valimiskomisjon on Vabariigi Valimiskomisjoni ettekirjutuse adressaadina kohustatud ettekirjutust täitma ning tagastas seetõttu Kuldar Salumetsa kaebuse läbivaatamatult.

Vabariigi Valimiskomisjon leidis oma tänasel arutelul, et kuna Paldiski Linna Valimiskomisjon ei täitnud talle seadusega pandud ülesannet viia läbi volikogu esimehe valimine volikogu istungil, pidanuks linna valimiskomisjon oma vea võimalikult kiiresti parandama ja tegema kõik valimiskomisjonist oleneva, et volikogule saaks valitud esimees seaduses sätestatud nõudeid järgides. Samuti on linna valimiskomisjon oma 27. novembri otsusega jätnud rahuldamata  9 volikogu liikme taotluse volikogu istungi kokkukutsumiseks.

Järelevalve teostamise vajadus linna valimiskomisjoni esimehe tegevusetuse üle oli tingitud sellest, et seniajani pole linna valimiskomisjon ühtegi talle tehtud ettekirjutust täitnud ega volikogu esimehe valimist korraldanud. Paldiski linna elanike poolt demokraatlikult valitud volikogu töö peab aga saama võimalikult kiiresti käivitatud.

Lähtudes eelnevast otsustas Vabariigi Valimiskomisjon tunnistada kehtetuks Paldiski Linna Valimiskomisjoni 27. novembri otsus; peatada Paldiski Linna Valimiskomisjoni esimehe Kuldar Salumetsa valimiskomisjoni liikme volitused ja esitada Kuldar Salumetsa poolt valimiskomisjoni otsuste mittetäitmise kohta väärteoteade politseile.

Vastavalt seadusele võib komisjoni otsuse kolme päeva jooksul edasi kaevata Riigikohtusse.

 

+ + +