Valimiskomisjon arutas eelhääletamise seaduslikkust Sauel

Vabariigi Valimiskomisjonile esitas kaebuse valimisliidu „Kindlad tegijad – uus tulevik“ volitatud esindaja Jaan Kalbus, kes kahtlustas, et eelhääletamise ajal on Saue linna valimisjaoskonnas nr 1 ebaseaduslikult kasti lastud 105 hääletamissedelit ning taotles seetõttu kordushääletamise läbiviimist.

Asjaolude selgitamisel jõudis Vabariigi Valimiskomisjon järeldusele, et hääletamiskastid olid nõuetekohaselt suletud ja hoiustatud nii eelhääletamise kui ka sellele järgnenud päevade vältel. Samuti ei nähtu hääletamistulemuste protokollist, et sedelite arvestuses esineks selliseid ebakõlasid, mis oleksid võimaldanud 105 hääle valimiskasti laskmist.

Küll leidis kinnitust asjaolu, et hääletamiskasti oli lastud üks hääletamissedel, mille kohta puudub allkiri või märge valijate nimekirjas. Käesoleval juhul ei ole võimalik kindlaks teha, millise kandidaadi häälte arv oleks pidanud ühe võrra väiksem olema. Kuid ka teoreetiliselt poleks kehtivate häälte arvu vähenemisel ühe võrra mandaatide jaotus Saue linnas muutunud.

Lähtudes eelnevast otsustas Vabariigi Valimiskomisjon jätta kaebus rahuldamata. Vastavalt seadusele võib komisjoni otsuse kolme päeva jooksul edasi kaevata Riigikohtusse.

+ + +