Eesti keeles
In English

Vabariigi Valimiskomisjon

Postiaadress
Lossi plats 1a
15165 TALLINN

Asukoht
Toom-Kooli 3
TALLINN

Üldtel: +372 631 6540
Faks: + 372 631 6541
E-post: val@Riigikogu.ee

Reg. kood: 70008256

Valimistoimingute tähtajad

Suurenda teksti suurustVähenda teksti suurustAva printvaade

Hiljemalt 06.03. – Vabariigi President kuulutab valimised välja vähemalt 3 kuud enne valimispäeva.

Hiljemalt 14.03. – hiljemalt 85. päeval enne valimispäeva saadab välisesindus valijatele, kelle aadress on teada, valijakaardi.

Hiljemalt 29. 03. – hiljemalt 70. päeval enne valimispäeva korraldab Siseministeerium teatise koostamise ja saatmise Euroopa Liidu kodanikule, kellel on õigus hääletamisest osa võtta.

Hiljemalt 29. 03. – hiljemalt 70. päeval enne valimispäeva esitab Justiitsminister Vabariigi Valimiskomisjonile erakondade nimekirja.

08.04. – 60. päeval enne valimispäeva algab kandidaatide registreerimiseks esitamine. Erakond või üksikkandidaat kannab enne kandidaatide registreerimiseks esitamist Vabariigi Valimiskomisjoni arvele kautsjoni.

Hiljemalt 18.04. – hiljemalt 50. päeval enne valimispäeva võtab valla- või linnavalitsus vajadusel vastu määruse valimisjaoskondade muutmise kohta.

23.04. – 45. päeval enne valimispäeva lõpeb kandidaatide registreerimiseks esitamine (kell 18.00).

Hiljemalt 23.04. – hiljemalt 45. päeval enne valimispäeva võib valimistel osalev erakond esitada valla- või linnasekretärile ühe jaoskonnakomisjoni liikmekandidaadi.

Hiljemalt 25.04. – kahe päeva jooksul pärast kandidaatide registreerimiseks esitamise viimast päeva saadab Justiitsminister Vabariigi Valimiskomisjonile erakondade liikmete nimekirjad seisuga 23.04.2009.

Hiljemalt 25.04. – hiljemalt 43. päeval enne valimispäeva lõpeb vigade parandamine kandidaatide dokumentides (kell 18.00).

Hiljemalt 28.04. – hiljemalt 40. päeval enne valimispäeva registreerib Vabariigi Valimiskomisjon nõuetekohaselt registreerimiseks esitatud kandidaadid.

Alates 29.04. – alates kandidaatide registreerimise viimasest päevast algab aktiivse valimisagitatsiooni aeg, mille jooksul poliitiline välireklaam on keelatud.

Hiljemalt 01.05, juhul kui kandidaadid registreeritakse 28.04. – kolme päeva jooksul pärast kandidaatide registreerimist võib kandidaat esitada kandideerimisest loobumise avalduse.

Hiljemalt 08.05. – hiljemalt 30. päeval enne valimispäeva esitab Euroopa Liidu kodanik, kellel on õigus hääletamisest osa võtta ja kes soovib seda õigust kasutada, Siseministeeriumile taotluse valijate nimekirja kandmiseks.

Hiljemalt 08.05. – hiljemalt 30. päeval enne valimispäeva peab välisesindusele olema laekunud kirja teel hääletamise taotlus. Esimesel võimalusel saadab välisesindus valijale valimisdokumendid.

08.05. – 30. päeval enne valimispäeva koostab Siseministeerium valijate nimekirjad. Elukoha aadressiandmetes pärast valimispäevale eelnevat 30. päeva tehtud muudatusi arvesse ei võeta.

Hiljemalt 18.05. – hiljemalt 20. päeval enne valimispäeva korraldab Siseministeerium valijakaardi koostamise ja saatmise valijale.

Hiljemalt 18.05. – hiljemalt 20. päeval enne valimispäeva nimetab valla- või linnavolikogu oma otsusega jaoskonnakomisjoni esimehe ja kuni 8 liiget.

23.05. – alates 15. päevast enne valimispäeva võib valija, kes 15. päeval enne valimispäeva ei ole saanud valijakaarti või kelle andmetes valijakaardil on vigu, pöörduda avaldusega valla- või linnasekretäri poole.

23–28.05. – 15. kuni 10. päeval enne valimispäeva toimub vähemalt kahel päeval hääletamine välisesinduses.

Hiljemalt 27.05. – hiljemalt 11. päeval enne valimispäeva võib Vabariigi Valimiskomisjon tühistada kandidaatide registreerimisotsuse või registreerimata jäetud isikud registreerida.

Hiljemalt 27.05. – hiljemalt 11. päevaks enne valimispäeva korraldab Siseministeerium elektroonilise valijate nimekirja üleandmise Vabariigi Valimiskomisjonile.

28.05.- 03.06. – Elektrooniline hääletamine algab 28. mail kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni hääletamise lõpuni 3. juunil kell 20.00.

25.05 – 31.05. – hiljemalt eelhääletamise algusele eelneval nädalal avalikustab maakonna valimiskomisjon andmed valimisjaoskondade kohta maakonnas.

Hiljemalt 31.05. – hiljemalt enne hääletamise algust avalikustab valla- või linnavalitsus andmed valimisjaoskondade kohta vallas või linnas.

Hiljemalt 31.05. – hiljemalt 7. päevaks enne valimispäeva korraldab Siseministeerium valijate nimekirjade kättetoimetamise jaoskonnakomisjonidele.

01.- 03.06. – 6. kuni 4. päeval enne valimispäeva toimub eelhääletamine kõigis valimisjaoskondades kell 12.00 - 20.00. Toimub ka hääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda, sealhulgas valija asukohas ning kinnipidamiskohas.

Hiljemalt 3.06. – hiljemalt 4. päeval enne valimispäeva on hääletamissedelite välisesindusest ja laevalt Vabariigi Valimiskomisjonile laekumise tähtaeg.

Hiljemalt 5.06. – hiljemalt 2. päeval enne valimispäeva edastatakse hääletamissedelitega ümbrikud maakondade valimiskomisjonidele.

Hiljemalt 06.06. – hiljemalt valimispäevale eelneval päeval edastatakse hääletamissedelitega ümbrikud jaoskonnakomisjonidele.

07.06. – valimispäev. Hääletamine toimub kell 9.00 - 20.00. Toimub ka kodus hääletamine. Häälte lugemist alustatakse pärast hääletamise lõppemist Eestis. Hääletamistulemusi ei või avaldada enne hääletamise lõppu kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides.

Hiljemalt 27.06. – hiljemalt 20. päeval pärast valimispäeva registreerib Vabariigi Valimiskomisjon valitud Euroopa Parlamendi liikmed.

Hiljemalt 07.07, juhul kui valitud Euroopa Parlamendi liikmed registreeritakse 27. 06. – kümne päeva jooksul, arvates valimistulemuste väljakuulutamise päevast peab valituks osutunud kandidaat, kes valimistulemuste väljakuulutamise ajal on mõnes Euroopa Parlamendi valimise seaduse § 75 punktis 2, 4, 5, 7 või 8 loetletud ametis, teavitama Vabariigi Valimiskomisjoni, kas ta on nõus Euroopa Parlamendi töös osalema või soovib jätkata oma senises ametis ja mandaadist loobuda. Valituks osutunud Riigikogu liige ja minister loetakse tagasiastumisavalduse esitanuks, kui ta ei teavita kümne päeva jooksul, arvates Euroopa Parlamendi valimise tulemuste väljakuulutamise päevast, Vabariigi Valimiskomisjoni, et ta soovib jätkata oma senises ametis ja Euroopa Parlamendi liikme mandaadist loobuda.

Hiljemalt 07.07. – 1 kuu jooksul arvates valimispäevast esitavad erakond ja üksikkandidaat Riigikogu erikomisjonile korruptsioonivastase seaduse kohaldamiseks  ühe kuu jooksul, arvates valimispäevast, aruande valimiskampaania kulude ning kasutatud vahendite päritolu kohta. Riigikogu komisjon avalikustab aruanded.